Total de visualitzacions de pàgina:

dimecres, 19 de juliol de 2017

Recuperacions de setembre 2017

Els alumnes que hagin obtingut una qualificació inferior a 5 al final de l’ avaluació ordinària, podran recuperar la matèria a l’avaluació extraordinària de setembre, mitjançant la realització d’una prova escrita i d’un conjunt d’activitats de recuperació (dossier d'estiu) que podran descarregar en els següents enllaços:


La prova escrita representarà el 70% de la nota final i consistirà en un conjunt d’exercicis relacionats amb els continguts mínims de la matèria per a aquell curs. Les activitats de recuperació representaran el 30% restant, i consistiran en un paquet d’activitats que l’alumne haurà de tenir ja fetes en el moment en que es presenti a la prova escrita. Als grups D aquesta ponderació canvia, la prova escrita suposarà un 50% de la nota i el paquet d’activitats suposarà el 50% restant.


La nota final de l’avaluació extraordinària serà com a màxim de 5, encara que el resultat del càlcul realitzat doni valors superiors. Per poder aprovar la matèria l’alumne haurà de tenir almenys un 3 en cadascuna de les dos parts (prova escrita i paquet d’activitats).

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada